Huonekalujen tyylit ja aikakaudet 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 23 opiskelija osaa
 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisten tuotteen tai palvelun
 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä
 hankkia asiantuntija-apua
 ratkaista ongelmatilanteita
 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja
 noudattaa tehtyjä sopimuksia
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 28-29

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s .30

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
Opiskelija
 tunnistaa eri aikakausien huonekaluja ja sisustuksia, niiden tyyliominaisuuksia ja tunnuspiirteitä keskiajalta nykypäivään
 tunnistaa eri aikakausina käytettyjä alaan liittyviä työmenetelmiä sekä materiaaleja
 ymmärtää tyylien vaihdoksiin vaikuttaneita syitä ja ilmiöitä
 osaa historian avulla arvostaa omaa ammattialaansa sekä osaa soveltaa perinnettä oman työnsä suunnittelussa

Menetelmät
 ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 luennot
 opetusfilmit
 tutustumiskäynnit, messumatkat
 itseopiskelu
 harjoitustyöt / tutkielmat
 tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 opettajan opetusmateriaali
 alan kirjallisuus
 alan ammattilehdet
 internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
 2. vuosi