Fysiikka ja kemia 1 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 soveltaa ammattitehtäviensä kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia
 osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen
 soveltaa ammattinsa kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä
 hallitsee ammattinsa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti
 ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia
 säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia
 tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia.

Arvioinnin kohteet
 Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä
 Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä
 Havainnointi ja mittaaminen
 Turvallinen ja ergonominen työskentely

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
Kirjalliset tehtävät ja tehtävien säännöllinen tekeminen
Kokeet

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1.−2. opintovuosi


Fysiikka ja kemia 2 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 soveltaa ammattitehtäviensä kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia
 osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen
 tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta
 soveltaa ammattinsa kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä
 hallitsee ammattinsa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti
 säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita
 osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta
 tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia.

Arvioinnin kohteet
 Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä
 Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä
 Havainnointi ja mittaaminen
 Turvallinen ja ergonominen työskentely

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
Kirjalliset tehtävät ja tehtävien säännöllinen tekeminen
Kokeet
Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely
Verkko-oppimisympäristö

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali.

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1.−2. opintovuosi