Erikoismaalaus 4ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään sekä laatia työsuunnitelmia
 Esitellä suunnitelma asiakkaalle ja tehdä tarjouksen
 Toimia maalaustyösuunnitelmien mukaisesti
 Toteuttaa palvelun sekä arvioida työkokonaisuus
 Huoltaa työvälineitä
 Ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita
 Toimia yhteistyössä eri osapuolien kanssa
 Noudattaa työturvallisuusmääräyksiä

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Työtehtävän suunnittelu
 tavoitteen mukaisen palvelun toteuttaminen
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö
 Työvälineiden huolto
 Materiaalien taloudellinen käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Ammattiterminologian käyttö
 Estetiikan hyödyntäminen toteutuksessa
 Kestävän kehityksen tukeminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käytössä ja lajittelussa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 42-44.
Arviointiin vaikuttavat läsnäolo lähiopetuksessa, harjoitus/asiakastyöt sekä kokeet. Ammattiosaamisen näyttö 4.3.2.3..

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 44.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ammattialansa erikoismaalauskokonaisuuden suunnitelmansa mukaisesti. Hän perustelee materiaalivalintansa ja toimii antamansa kustannusarvion mukaan. Hän toimii yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja työyhteisön jäsenten kanssa.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksena
 Työssäoppimispaikolla suoritetut työtehtävät
 Työpajatyöskentely
 Tekemällä oppiminen reflektointi
 Itseopiskelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt
 Opinnäytetyö

Oppimateriaali
 Maalaus RYL 2001. Rakennustietosäätiö
 Mitä maalia mihinkin. Tikkurila
 TES. Rakennusliitto
 Opettajan omat opintomonisteet
 Alan ammattilehdet ja Internet
 Maalarin aine ja ammattioppi. J Järvelä
 Koristemaalaus. Päivi Karijärvi
 Kuviointi- ja koristemaalauksen käsikirja. Kerry Skinner

Ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppimnen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämänedustaja

Opintojen ajoittuminen
Erikoismaalaus opiskellaan toisen opiskeluvuoden aikana