Asiakaspalvelu ja hinnoittelu 2ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun
 Valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja välineitä
 Hankkia asiantuntijan apua
 Ratkaista ongelmatilanteita
 Toimia ja tehdä työtä eri kulttuuritaustaisten kanssa
 Noudattaa työaikoja ja –aikatauluja
 Noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja –välineiden käyttö
 Materiaalien käyttö
 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 28-29.
Arviointiin vaikuttaa läsnäolo lähiopetuksessa, hyväksytysti suoritetut opiskelutehtävät / harjoitustyöt ja kokeet sekä vastuullisuus asiakastöissä. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.2.

Ammattitaidon osoittamistavat
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 Työprosessin hallinta
 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta muut paitsi kestävän kehityksen huomioon ottaminen
 Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Elinikäisen oppimisen avaintaidoista muut paitsi oppiminen ja ongelmanratkaisu
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä

Oppimisympäristöt ja menetelmät
 Ammattitaidon perusteiden opiskelu lähiopetuksessa
 Luennot
 Itseopiskelu
 Tutustumiskäynnit
 Yrityshaastattelu
 Harjoitustyöt
 Asiakastyöt / projektityöt
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 Opettajan oma opetusmateriaali
 RT-kortiston soveltuvat ohjeet ja määräykset rakennusalan sopimusasiakirjoista
 Rakennusosien kustannuksia 2011 tai uudempi, rakennustieto
 Ratu-työmenekkitiedot
 Tuotevalmistajien ohjeet ja verkkosivut

Ohjaukselliset toimen-piteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen