Asiakaslähtöinen sisustusprojekti 10ov, opintoihin sisältyy opinnäyte 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
 Suunnitella omaa työtään
 Valmistaa tuotteen tai palvelun
 Arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
 Työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet
 Valita materiaalit
 Laskea materiaalien kulutuksen
 Tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
 Neuvotella asiakkaan kanssa
 Esitellä toteutusvaihtoehtoja
 Esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen
 Havainnollistaa tuotetta tai palvelua
 Sopia asiakastapaamisista
 Noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 Noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu
 Tuotteen tai palvelun valmistus
 Hinnoittelu
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja –välineiden ja materiaalien hallinta
 Työmenetelmien ja –välineiden valinta
 Materiaalien valinta ja käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Havainnollistaminen
 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 24–26.
Arviointiin vaikuttaa työn laajuus ja laatu, esitystekniikka, portfolio ja palvelu- ja yrittäjähenkisyys sekä vastuullisuus asiakastöissä. Ammattiosaamisen näyttö 4.1.1.
Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 27.
Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään
 Työprosessin hallinnasta tuotteen tai palvelun valmistus
 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta materiaalien valinta ja käyttö
 Työn perustana olevan tiedon hallinnasta estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Mikäli kaikkea vaadittavaa ammattitaitoa ei voi näytössä osoittaa, voidaan sitä täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastatteluilla ja tehtävillä.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 Työpajatyöskentely / rakennustyömaa
 Itseopiskelu
 Yksilötyö / parityö
 Asiakastyö / projektityö
 Portfolio / työraportti
 Tekemällä oppiminen ja reflektointi

Oppimateriaali
 Rakennus-, arkkitehtuuri- ja sisustusalan kirjallisuus töiden vaatimusten mukaan
 Alan ammattilehdet, internet

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 Tutkinnon osan esittely: Opettaja
 Työssäoppiminen: Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja
 Ammattiosaamisen näyttö: Opettaja ja mahdollisesti työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja

Opintojen ajoittuminen
 Suoritetaan 3. vuonna