Asiakaslähtöinen restaurointityö 5ov

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 19-20 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 valmistaa tuotteen tai palvelun
 arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
 työskennellessään ottaa huomioon laatutavoitteet
 valita materiaalit
 laskea materiaalien kulutuksen
 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
 neuvotella asiakkaan kanssa
 esitellä toteutusvaihtoehtoja
 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen
 havainnollistaa tuotetta tai palvelua
 sopia asiakastapaamisista
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työssä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu
 Tuotteen tai palvelun valmistus
 Hinnoittelu
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden valinta
 Materiaalien valinta ja käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Havainnollistaminen
 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 24-26

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 27.

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 projekti- ja yhteistoiminnallinen työskentely
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 toteutetaan asiakaskontaktissa restaurointityökokonaisuus
 työhön kuuluu asiakastavoitteellista suunnittelua; havainnollistamista, raportointia (portfolio) kustannussuunnittelua, sopimuskäytäntöjä
sisältyy yrittäjyyttä 2ov
sisältyy esteettistä ja visuaalista osaamista 1ov

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, sähköinen informaatio

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö 5: oppilaitos- tai työelämänäyttö 3.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 kolmannen opintovuoden aikana