Asiakaslähtöinen projektityö 5ov, opinnäyte

Ammattitaitovaatimukset

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 19-20 opiskelija osaa
 suunnitella omaa työtään
 valmistaa tuotteen tai palvelun
 arvioida ja kehittää omaa toimintaansa
 työskennellessään ottaa huomioon laatutavoitteet
 valita materiaalit
 laskea materiaalien kulutuksen
 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen
 neuvotella asiakkaan kanssa
 esitellä toteutusvaihtoehtoja
 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen
 havainnollistaa tuotetta tai palvelua
 sopia asiakastapaamisista
 noudattaa työaikoja ja aikatauluja
 noudattaa työssä annettuja työturvallisuusohjeita

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu
 Tuotteen tai palvelun valmistus
 Hinnoittelu
 Itsearviointi
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 Työmenetelmien ja -välineiden valinta
 Materiaalien valinta ja käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 Havainnollistaminen
 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 24-26

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.27

Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely ja/tai työelämäkohteessa työskentely (työssäoppimalla), itsenäinen opiskelu
 projektiluontoinen työtapa
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 toteutetaan asiakaskontaktissa ammattialan työkoko-naisuus
 työhön kuuluu asiakastavoitteellista suunnittelua; havainnollistamista, tiedon hankintaa, valintoja, raportointia (visuaalinen, kirjallinen ja suullinen esittely), kustannussuunnittelua, sopimuskäytäntöjä
 opinnäytteen aihe valitaan siten, että se koostuu tutkinnon ja ammattialan keskeisestä osaamisesta
sisältyy yrittäjyyttä 1ov
sisältyy esteettistä ja visuaalista osaamista 1ov sisältää opinnäytteen 5ov

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, sähköinen informaatio

Opintojen ohjaus / ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 opinnäyte opetusohjauksessa
 ammattiosaamisen näyttö 5: oppilaitos- tai työelämänäyttö 3.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
 kolmannen opintovuoden aikana