Ammattipiirustus restauroinnin työsuunnittelussa 1ov

Ammattitaitovaatimukset
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 33 opiskelija osaa
 toteuttaa ja tulkita ammattialan tavan mukaisia ammattipiirustuksia
 arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita
 ratkaista ammattipiirustusten ongelmatilanteita
 työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan

Arvioinnin kohteet
Työprosessin hallinta
 suunnitteluprosessin toteuttaminen
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien
valinta ja käyttö
 visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö
 dokumentoinnin työmenetelmien ja –välineiden käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 -oppiminen ja ongelmanratkaisu
 - ammattietiikka

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 37-40

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s 40-41

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähiopetustyöpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu
 tekemällä oppiminen, reflektointi
 ammattipiirustuksen esitystekniikat

Oppimateriaali
opettajan oppimateriaali, alan kirjallisuus, alan tietokoneohjelmat, esitystekniset välineet

Ohjaukselliset toimenpiteet
 tutkinnon osan esittely: toimintakokonaisuuden aloittava opettaja
 ammattiosaamisen näyttö: oppilaitosnäyttö, 1.opintovuosi/6. jakso (kolmikanta-arviointi)

Opintojen ajoittuminen
Ensimmäisen opintovuoden aikana