Äidinkieli 3 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä
 arvioida omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti
 osaa toimia erilaisissa oman alansa vuorovaikutustilanteissa
 osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt
 hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä
 käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet.

Arvioinnin kohteet
 Tekstien ymmärtäminen
 Kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen
 Mediaosaaminen
 Kielen ja kulttuurin tunteminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Suullinen ja kirjallinen näyttö
Tuntiaktiivisuus
Vastuu omista opinnoista
Itsearviointi

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Lähi- ja verkko-opetus

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 2.–3. opintovuosi


Äidinkieli 4 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin
 hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot
 osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat
 hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä
 kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään
 hallitsee oman alansa erilaiset puheviestintätilanteet.

Arvioinnin kohteet
 Tiedonhankinta
 Tekstien ymmärtäminen
 Kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen
osoittamistavat

Suullinen ja kirjallinen näyttö
Tuntiaktiivisuus
Vastuu omista opinnoista
Itsearviointi

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Lähi- ja verkko-opetus

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 2.−3. opintovuosi