Äidinkieli 2 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta
 arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti
 osaa toimia erilaisissa oman alansa vuorovaikutustilanteissa
 hallitsee oman alansa erilaiset puheviestintätilanteet, esimerkiksi työsuorituksen esittelyn
 osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt
 käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet
 kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan.

Arvioinnin kohteet
 Tiedonhankinta
 Tekstien ymmärtäminen
 Kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen
 Kielen ja kulttuurin tunteminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Suullinen ja kirjallinen näyttö
Tuntiaktiivisuus
Vastuu omista opinnoista
Itsearviointi

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Lähi- ja verkko-opetus

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1.–2. opintovuosi