Ulkomaila opitun arviointi

Opiskelijoiden ulkomaanjaksojen aikana opitusta on tärkeä saada arviointi kohdemaan edustajalta. Kansainvälisen yhteistyökumppanin edustaja antaa arvionsa siitä, onko opiskelija oppinut ne asiat, jotka oppimissopimukseen (learning agreement) on kirjattu.

Arvioinnin menettelyistä sovitaan oppimissopimuksessa. Oppimissopimuksen liitteeksi laitetaan arviointiin tarkoitetut dokumentit (ks. viereinen palsta).

Ulkomailla arvioitujen oppimistulosten siirto - Europass Mobility

Ulkomailla opitun siirtämiseen käytetään Europassin liikkuvuustodistusta (Europass Mobility). Jokaiselle vaihtoon lähtevälle esitäytetään liikkuvuustodistus. todistus annetaan opiskelijan mukaan paperiversiona sekä lähetetään kansainväliselle partnerille sähköisessä muodossa hänen niin toivoessaan.

Ulkomaisen yhteistyökumppanin tulee täyttää liikkuvuustodistuksen kohta 5A: Description of the Skills and Competences acquired during the Europass Moblity Experience sekä allekirjoittaan passi (kappale 3, Host partner).

Ulkomailla arvioitujen oppimistulosten tunnistaminen ja tunnustaminen

Palatessan kotimaahan opiskelija tuo mukanaan arviointilomakkeen ja Europassin liikkuvuustodistuksen.

Nämä dokumentit ja vaihtojakson ohjauksesta vastaavan opettajan kanssa käyty palautekeskustelu toimivat perusteena ulkomailla opitun tunnistamiselle ja tunnustamiselle osaksi opiskelijan tutkintoa. Vertailukohtana käytetään oppimissopimukseen ennen jaksoa kirjattuja tavoitteita. Jos tavoitteet voidaan katsoa sellaisenaan täyttyneiksi, huolehtii vaihtojakson ohjauksesta vastaava opettaja siitä, että opinnot viedään opiskelijan opintorekisteriin.

Jos tavoitteet eivät ole sellaisinaan täyttyneet tai on opittu myös muuta suunnitellusta poikkeavaa, huomioidaan tämä tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).

Karoliina Kokin opintopolku eli "kun opittiin muuta kuin suunniteltiin..." Esimerkki on tehty vanhojen tutkinnon perusteiden aikana ja siinä puhutaan opintoviikoista osaamispisteiden sijasta. Idea kuitenkin käy ilmi :)