Health and Safety Plus Agenda 21

Erasmus + logo.png 

Hankkeen tavoitteena on tutkia Englannin, Ranskan, Italian ja Suomen oppilaitosten työturvallisuuteen ja – terveyteen liittyviä opintoja/ohjausta rakennusalan tutkinnoissa ja alan työssäoppimispaikoilla.  Tämän tiedon pohjalta hankkeessa luodaan Health and Safety – teemasta verkko-opintomateriaali osaamisen kerryttämisen tueksi.

Tarkoituksena on luoda pohjaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainväliselle liikkuvuudelle. Ulkomaajaksolle lähtevällä henkilöllä on em. osaamista hankittuaan paremmat edellytykset tehdä työturvallisuuden ja -terveyden näkökulmasta menestyksekäs kansainvälinen jakso. 

Verkko-oppimateriaalin tuottamisessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kumppaniyritysten ja opiskelijoiden kanssa, jotta materiaali olisi mahdollisimman käytännön läheistä ja vastaisi työelämän tarpeita. Panostaminen työterveyteen ja – turvallisuuteen perehdytettäessä opiskelijoita työelämään tukee oppilaitosten toiminnan laatua yritysten näkökulmasta.

Eri maiden ja kulttuurien käsitykset työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista tuottavat osaamista, joka ovat hankkeen jälkeen siirrettävissä rakennussektorilta myös muille aloille.

Budjetti: 34 680 €

Hankkeen kesto: 9/2014 - 8/2016

Yhteyshenkilö: Kirsi Lounela

International Forestry

International Forestry -hankkeen tavoitteena on valmentaa metsäalan opiskelijoita työelämään entistä paremmin ja osaamisperusteisemmin. Hankkeessa toimivat alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Itävallasta (HBLA für Forstwirtschaft Bruck/Mur),

Unkarista (FM Közép-magyarországi Agrár-szakképzö Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzö Iskola és Kollégium), Ruotsista (Kvinerstagymnasiet) ja Virosta (Luua Metsanduskool). Hanketta koordinoi Sedu.

Hankkeessa kehitetään International Forestry -niminen yhteinen tutkinnon osa. Tässä tutkinnon osassa halutaan tuoda esille eri maiden vahvuudet kestävän kehityksen mukaisessa metsänhoidossa ja vahvistaa näin alan koulutuksen laatua. Läheistä yhteistyötä tehdään alan yritysten ja yhdistysten kanssa, että lopputulos vastaa työelämässä edellytettävää osaamista.

Budjetti: 165 777,00 €

Hankkeen kesto: 1.9.2015- 31.8.2017

Yhteyshenkilöt: Kirsi Lounela, Özerk Göker, Jorma Tukeva
 

Small and medium size enterprises´ commitment in apprenticeship  “SMECOA”

Ranskan AGEFA PME:n (pienten ja keskisuurten yritysten järjestö) koordinoima hanke tavoittelee yritysten ja työpaikkaohjaajien motivoimista  työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen.  Partnereina ovat Sedun lisäksi AERLIS ja Imanovation -organisaatiot Portugalista, jotka  toimivat pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittämiseksi sekä Romaniasta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen  yksikkö.

Sedun Budjetti: 51 390,00 €

Hankkeen kesto: 1.9.2015- 31.8.2017

Yhteyshenkilö: Kirsi Lounela

Blende-N-d Branding: Die Spur stimmt!

Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten ulottuvuuksien lisääminen kielikoulutukseen. Hanke pyrkii luomaan  opiskelijoille paremmat työllistymismahdollisuudet Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa keskitytään ”blended learning” –menetelmään englannin kielen opiskelussa, sosiaalisia verkostoitumismenetelmiä ja web 2.0 -sovelluksia hyödyntäen. Hankkeessa opiskelijat halutaan tutustuttaa henkilöbrändin rakentamisen menetelmään, jolla on yhä suurempi merkitys työnhakumarkkinoilla. Lisäksi CLIL (content and language integrated  learning) -menetelmää hyödynnetään monikansallisessa online-luokkahuoneoppimisessa.

Hankkeen koordinaattori on Saksasta. Sedun lisäksi partnereita on Unkarista, Virosta ja Turkista.

Sedun budjetti: 23 125,00 €

Hankkeen kesto: 1.9.2015- 31.8.2017

Yhteyshenkilöt: Özerk Göker, Kari Keskitalo

 

VerkostohankkeetOPH rahoittama hanke

 
Sedun kv-verkostohankkeet ovat Opetushallituksen rahoittamia.
 

Be prepared (OPH)

Hankkeen tavoitteena on koota ammatillisten koulutuksenjärjestäjien kokemuksia opiskelijoiden ulkomaanjaksoilla kohtaamista ongelmista ja haasteista. Hankkeessa kootaan tapauskuvauksia ja esimerkkejä haastavista tilanteista sekä kehitetään ja kuvataan niiden ratkaisuksi löydettyjä toimintamalleja.
Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden, kv-yhteyshenkilöiden ja ohjaavien opettajien valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkihuoltoon.
Hankkeessa tuotetaan materiaalia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kansainvälisyyskoordinaattoreiden perehdytyksessä ja opiskelijoiden ulkomaanjaksojen valmennuksessa.

Sedu koordinoi hanketta.

Hankkeen kesto: 5/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilöt: Juha Riippi, Özerk Göker
 

Intia-verkosto (OPH)

Intia-verkoston tavoitteena on lisätä opettajien, opiskelijoiden ja yritysten tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa. 
Sedu on ollut mukana verkostossa vuodesta 2010 lähtien. Hanke mahdollistaa sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuutta.

Hankkeen kesto: 6/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilö: Kari Keskitalo
 

Keva-verkosto (OPH)

KEVA-verkoston toiminnan tavoitteena on kehitysyhteistyöhön, globaalikasvatukseen ja vapaaehtoistyöhön liittyvän osaamisen lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke mahdollistaa sekä opiskelija- että opettajaliikkuvuutta Ugandaan, Nepaliin ja Tansaniaan.

Hanketta koordinoi Helsingin Diakoniaopisto.
Hankkeen kesto: 6/2015 - 12/2016
Yhteyshenkilöt: Terhi Haapala